Trang Chính | Từ Đàm Hải Ngoại | Thiền Phái Trúc Lâm | Phật Pháp
Pháp Âm
| |Tin Tức Phật Giáo | Tổng Vụ Cư Sĩ | Tin Tức Sinh Hoạt |  Nối kết |  Hình ảnh | Video |  Sử Liệu VN
Thư tịch H.T. Trí Chơn | Thư tịch H.T. Tín Nghĩa | Những Bài Đoản Văn | Vườn Thơ | Gia Đình Phật Tử Từ Đàm

Please press HOME to go back to the main web page

HOME
 
Tin Tức Sinh Hoạt

  

The international buddhist flag, created in 1865 at the initiative of the World Fellowship of Buddhists, was designed in its present form by Colonel Henry Steele Olcott

 Chương Trính Sinh Hoạt Hằng Năm

Chương Trính Sinh Hoạt 2008

Lá Thư Xuân 2008

Lễ Thượng Nguyên Rằm tháng Giêng

Đại Lễ Vía Bồ Tát Quán Thế Âm

Đại Lễ Phật Đản 2552

Đại Lễ Vía Bồ Tát Quán Thế Âm

Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu - 2552

Đại Lễ Cúng Hạ Nguyên Rằm Tháng Mười - 2552

Khóa Tu Mùa Đông Mậu Tý - 2008

Chương Trình Sinh Hoạt Năm - 2009

Lá Thư Xuân - 2009

Lễ Thượng Nguyên Rằm tháng Giêng - 2009

Đại Lễ Phật Đản 2553 - 2009

  

Tin Tức Những Năm Trước Đây...

 

*

*   *

  

The international buddhist flag, created in 1865 at the initiative of the World Fellowship of Buddhists, was designed in its present form by Colonel Henry Steele Olcott

 Chương Trình Hằng Ngày

Thứ Hai,Thứ Tư & Thứ Sáu

      5:30 pm, Công Phu Chiều.

Thứ Ba & Thứ Năm

      6:00 pm, Công Phu Chiều.

Thứ Bảy

      7:00 am, Tọa Thiền, Tụng Lăng Nghiêm.

Chủ Nhật

      7:00 am, Tọa Thiền,Tụng Lăng Nghiêm.

      11:30 am - 1:30 pm, Chương Trình Sinh Hoạt Của  GÐPT.

      1:30 pm, Khóa Tụng Và Giảng Pháp Hoa.

      4:00 pm – 6:00 pm, Học Và Hội Thảo Phật Pháp

 

*

*   *

TỔ ĐÌNH TỪ ĐÀM HẢI NGOẠI
615 N. Gilbert Rd., Irving, Texas 75061-6240, Tel.: (972) 986-1019, Fax: (972) 790-5855  *USA*
Email: tudamhaingoai@yahoo.com  -  Website:  www.todinhtudamhaingoai.net