Trang Chính | Từ Đàm Hải Ngoại | Thiền Phái Trúc Lâm | Phật Pháp
Pháp Âm
| |Tin Tức Phật Giáo | Tổng Vụ Cư Sĩ | Tin Tức Sinh Hoạt |  Nối kết |  Hình ảnh | Video |  Sử Liệu VN
Thư tịch H.T. Trí Chơn | Thư tịch H.T. Tín Nghĩa | Những Bài Đoản Văn
|  Vườn Thơ|
Gia Đình Phật Tử Từ Đàm

Please press HOME to go back to the main web page

HOME
 
Gia Đình Phật Tử Từ Đám

  


GIA ĐÌNH PHẬT TỬ TỪ ĐÀM

(Xem Tiếp Ảnh Lớn)

 

HỆ THỐNG TỔ CHỨC

GIA ĐÌNH PHẬT TỬ TỪ ĐÀM

*

*   *

Cố Vấn Chỉ Đạo :  Hòa Thượng THÍCH TÍN NGHĨA

* * * * * * *

Cố Vấn Giáo Hạnh :  Ni Sư THÍCH NỮ HẠNH THANH

*

*   *

Liên Đoàn Trưởng :  Quảng Dũng HỒ CHÍ CƯỜNG

+ + + + + + + + + +

Liên Đoàn Phó Ngành Nam :  Tâm Lộc NGUYỄN HẢI

Liên đoàn Phó Ngành Nữ : Quảng Thức Đỗ Thị TUYẾT LOAN

Thư Ký :  Thiện Tâm NGUYỄN HỮU TUẤN

Thủ Quỹ :  Nguyên Anh PHAN Thị QUỲNH TRÂM

* + * + * + * + *

 Đoàn Trưởng Ngành Thiếu Niên :  Nguyên Anh PHAN T. QUỲNH TRÂM (Kiêm Nhiệm)

Đoàn Phó Đặc Trách Thiếu Nam :  Minh Thông NGÔ QUỐC BẢO

 Đoàn Phó Đặc Trách Thiếu Nữ :  Quảng Thanh NGUYỄN THỊ THÙY HƯƠNG

 Đoàn Trưởng Ngành Oanh Vũ :  Thiện Tâm Nguyễn Hữu Tuấn (Kiêm Nhiệm)

* + * + * + * + *

Đoàn Phó Đặc Trách Oanh Vũ Nam :     

1.-  Quảng Từ Hòa Hoàng Phú Cường

2.-  Quảng Tuấn Lưu Duy Hoàng Anh

 Đoàn Phó Đặc Trách Oanh Vũ Nữ :        

1.-  Quảng Lễ Phan Thị Ái

2.-  Nguyên Châu Phan Thị Quỳnh Ngọc

Ủy Viên :   

1.-  Quảng Thi Lưu Thị Thùy An,

2.-  Quảng Nhân Cao Hữu Chinh,

4.-  Quảng Duệ Dương Minh Hồng,

5.-  Quảng Hương Phan Thị Phương Thảo.

*

*   *


*

*   *

 Chương Trính Sinh Hoạt Hằng Năm

Gia Đình Phật Tử Từ Đàm

Tổng Kết Trong Năm 2008

Gia Đình Phật Tử Từ Đàm Hội Xuân Kỷ Sửu

 

 

*

*   *

 

  

  

TỔ ĐÌNH TỪ ĐÀM HẢI NGOẠI
615 N. Gilbert Rd., Irving, Texas 75061-6240, Tel.: (972) 986-1019, Fax: (972) 790-5855  *USA*
Email: tudamhaingoai@yahoo.com  -  Website:  www.todinhtudamhaingoai.net