Please press HOME to go back to the main web page

HOME
 THẦN CHÚ ÐẠI BI LƯỢC GIẢNG
Chu Dai Bi Luoc Giang






Lời Cẩn Bạch

 

     Nam mô Ðại bi hội thượng Phật Bồ tát.

 

     Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni : (để biết rõ hơn, vui lòng bấm vào câu chú)

 

 

 

Nam mô hát ra đát na đá ra dạ da

Nam mô a rị da

 

Bà lô yết đế thước bát ra da

Bồ đề tát đỏa bà da

Ma ha tát đỏa bà da

Ma ha ca rô ni ca da

Án

Tát bàn ra phạt duệ

Số đát na đát tả

Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da

Bà lô kiết đế thất phật ra lăng đà bà

Nam mô na ra cẩn trì

Hê rị ma ha bàn đa sa mế

Tát bà a tha đậu du bằng

A thệ dựng

Tát bà tát đá na ma bà dà

Ma phạt đặc đậu

Ðát điệt tha

Án! A bà lô hê

Lô ca đế

Ca ra đế

Di hê rị

Ma ha bồ đề tát đỏa

Tát bà tát bà

Ma ra ma ra

Ma hê ma hê rị đà dựng

Câu lô câu lô yết mông

Ðộ lô độ lô phạt xà da đế

Ma ha phạt xà da đế

Ðà ra đà ra

Ðịa rị ni

Thất phật ra da

Dá ra dá ra

Mạ mạ phạt ma ra

Mục đế lệ

Y hê y hê

Thất na thất na

A ra sâm phật ra xá lị

Phạt sa phạt sâm

Phật ra xá da

Hô lô hô lô ma ra

Hô lô hô lô hê rị

Sa ra sa ra

Tất rị tất rị

Tô rô tô rô

Bồ đề dạ, bồ đề dạ

Bồ đà dạ, bồ đà dạ

Di đế lị dạ

Na ra cẩn trì

Ðịa lị sắt ni na

Ba dạ ma na

Sa bà ha

Tất đà dạ

Sa bà ha

Ma ha tất đà dạ

Sa bà ha

Tất đà du nghệ

Thất bàn ra dạ

Sa bà ha

Na ra cẩn trì

Sa bà ha

Ma ra na ra

Sa bà ha

 

Tất ra tăng a mục khư da

Sa bà ha

Sa bà ma ha a tất đà dạ

Sa bà ha

Giả kiết ra a tất đà dạ

Sa bà ha

Ba đà ma yết tất đà dạ

Sa bà ha

Na ra cẩn trì, bàn đà ra dạ

Sa bà ha

Ma bà rị thắng yết ra dạ

Sa bà ha

Nam mô hát ra đát na đá ra dạ da

Nam mô a rị da

Bà lô kiết đế

Thước bàn ra dạ

Sa bà ha

Án tát điện đô

Mạn đa ra

Bạt đà dạ

Sa bà ha

 

 

Please press HOME to go back to the main web page



TỔ ĐÌNH TỪ ĐÀM HẢI NGOẠI
615 N. Gilbert Rd., Irving, Texas 75061-6240, Tel.: (972) 986-1019, Fax: (972) 790-5855  *USA*

Email:
tudamhaingoai@yahoo.com  -  Website:  www.todinhtudamhaingoai.net