Trang Chính | Từ Đàm Hải Ngoại | Thiền Phái Trúc Lâm | Phật Pháp
Pháp Âm
| |Tin Tức Phật Giáo | Tổng Vụ Cư Sĩ | Tin Tức Sinh Hoạt |  Nối kết |  Hình ảnh | Video
Thư tịch H.T. Trí Chơn | Thư tịch H.T. Tín Nghĩa | Những Bài Đoản Văn
|  Vườn Thơ


Đạt Ma Huyền Trang


 
Đạt Ma Huyền Trang
 
  Dẫn Nhập
  Hình Ảnh Tổ Bồ Đề Đạt Ma
  Sơ Đồ Các Phái Thiền Trung Hoa và Việt Nam
  Lời Giới Thiệu
  Lời Nói Đầu
  Tài Liệu Bồ Đề Đạt Ma
  Các Truyền Thuyết Về Bồ Đề Đạt Ma
  Tổ Bồ Đề Đạt Ma Đến Việt Nam (Bắc Việt)
  Tiểu Sử Tổ Bồ Đề Đạt Ma
  Lời Tụng Của Tổ Bồ Đề Đạt Ma
  Huệ Khả Được Tổ Bồ Đề Đạt Ma Truyền Tâm Ấn
  Kệ Phú Pháp Của Bồ Đề Đạt Ma
  Bốn Phép Quán Hạnh Của Bồ Đề Đạt Ma
  Sáu Cửa Vào Động Thiếu Thất
  Bài Thuyết Pháp Của Tổ Bồ Đề Đạt Ma Cho Vua Lương Võ Đế
  Bài Thuyết Pháp Cơ Bản Của Bồ Đề Đạt Ma
  Luận Lý Căn Bản Của Bồ Đề Đạt Ma
  Bồ Đề Đạt Ma Luận Về Vô Tâm
  Bản Đồ Nước Tàu Đời Đường
  Lời Nói Đầu
  Thơ Cảm Đề Tây Du Ký
  Sự Giao Thiệp Giữa Trung Hoa và Ấn Độ
  Ngài Huyền Trang (596 – 664)*
  Bài Tán Ngài Huyền Trang Của Vua ĐƯỜNG THÁI TÔNG
  Phân Tích Cuộc Hành Trình Của Ngài Huyền Trang
  Hệ Tư Tưởng Của Ngài Huyền Trang
  Phân Tích Nhân Vật Tây Du Ký
 

TỔ ĐÌNH TỪ ĐÀM HẢI NGOẠI
615 N. Gilbert Rd., Irving, Texas 75061-6240, Tel.: (972) 986-1019, Fax: (972) 790-5855  *USA*

Email:
tudamhaingoai@yahoo.com  -  Website:  www.todinhtudamhaingoai.net