Please press HOME to go back to the main web page

HOME
Bát Nhã Tâm Kinh

Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm Bát nhã ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thế khổ ách.Bát Nhã Tâm Kinh

 

Âm :

 

Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm kinh

 

Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm Bát nhã ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thế khổ ách.  

 

Xá Lợi Tử, sắc bất dị không, không bất dị sắc ;  sắc tức thị không, không tức thị sắc. Thọ tưởng hành thức diệc phục như thị.

 

Xá Lợi Tử, thị chư pháp Không tướng bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm. Thị cố Không trung vô sắc, vô thọ tưởng hành thức, vô nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, vô sắc thanh hương vị xúc pháp, vô nhãn giới nãi chí vô ý thức giới, vô vô minh diệc vô vô minh tận, nãi chí vô lão tử diệc vô lão tử tận, vô khổ tập diệt đạo, vô trí diệc vô đắc, dĩ vô sở đắc cố. Bồ đề tát đỏa y Bát nhã ba la mật đa cố tâm vô quái ngại, vô quái ngại cố vô hữu khủng bố, viễn ly điên đảo mộng tưởng, cứu cánh niết bàn ;  tam thế chư Phật y Bát nhã ba la mật đa cố đắc A nậu đa la tam miệu tam bồ đề.

 

Cố tri Bát nhã ba la mật đa thị đại thần chú :  thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng trừ nhất thế khổ, chân thật bất hư. Cố thuyết Bát nhã ba la mật đa chú.

 

Tức thuyết chú viết : 

 

“Yết đế, yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề, tát bà ha.” 

(3 lần)

 

 

 

*

*   *

 

Tâm kinh Bát nhã ba la mật đa

 

Việt dịch :

 

 

(Bản dịch của Hòa thượng Thích Trí Quang)

         

Quán Tự Tại Bồ Tát, khi thực hành Bát nhã ba la mật đa sâu xa, thì soi thấy năm uẩn đều không, vượt mọi khổ ách.

 

Xá Lợi Tử !  Sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc ;  sắc tức là không, không tức là sắc; thọ tưởng hành thức cũng đều như vậy.

 

Xá Lợi Tử !  Không ấy của các pháp, không sanh không diệt, không nhớp không sạch, không thêm không bớt ;  nên trong không, không sắc thọ tưởng hành thức ; không nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý ;  không sắc thanh hương vị xúc pháp ;  không nhãn giới cho đến ý thức giới ;  không vô minh và sự diệt  tận của vô minh, cho đến không lão tử và sự diệt tận của lão tử, không khổ tập diệt đạo ;  không trí không được vì không được gì cả.

         

Bồ Tát y theo Bát nhã ba la mật nên tâm không vướng mắc, không vướng mắc nên không khiếp sợ, siêu thoát mộng tưởng điên đảo, cứu cánh niết bàn. 

 

Chư Phật cả ba thời gian y theo Bát nhã ba la mật nên được Vô thượng Bồ đề. Do đó nên biết Bát nhã ba la mật là bài chú rất thần diệu :  bài chú rất sáng chói, bài chú tối thượng, bài chú tuyệt bậc mà đồng bậc, trừ được hết thảy khổ não, chắc thật, không hư ngụy.

 

Nên tôi nói chú Bát nhã ba la mật.

 

Ngài liền nói chú ấy :  “Yết đế yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề, tát bà ha.”  (3 lần)

 

 

*

*   *

 

 

TÂM KINH BÁT NHÃ

* * * * * * * * * * *

 

Kinh TINH YẾU BÁT NHÃ BA LA MẬT

((Bản dịch của Thiền sư NHẤT HẠNH)

 

Bồ tát Quán tự tại

Khi quán chiếu thâm sâu

Bát nhã Ba la mật

(tức Diệu pháp Trí độ)

Bỗng soi thấy năm uẩn

Ðều không có tự tánh

Thực chứng điều ầy xong

Ngài vượt thoát tất cả/p>

Mọi khổ đau ách nạn

Nghê đây Xá lợi tử

Sắc chẳng khác gì không

Không chẳng khác gì sắc

Sắc chính thực là không

Không chính thực là sắc

Còn lại bốn uẩn kia

Cũng đều như vậy cả.

Xá lợi tử nghe đây !

Thể mọi Pháp đều không

Không sanh cũng không diệt

Không nhơ cũng không sạch

Không thêm cũng không bớt

Cho nên trong tánh Không

Không có sắc, thọ, tưởng

Cũng không có hành, thức ;

Không có nhãn, nhĩ, tỷ,

Thiệt, thân, ý (sáu căn)

Không có sắc, thanh, hương ;

Vị, xúc, pháp (sáu trần)

Không có mười tám giới

(Từ nhãn đến ý thức)

Không hề có vô minh

không có hết vô minh

Cho đên1 không lão tử

Cũng không hết lão tử ;

Không khổ, tập, diệt, đạo

Không trí cũng không đắc

Vì không có sở đắc.

Khi một vị Bồ tát

Nương  diệu Pháp trí độ

(Bát nhã Ba la mật)

Thì tâm không chướng ngại

Nên không có sợ hãi

Xa lìa mọi mộng tưởng

Xa lìa mọi điên đảo

Ðạt niết bàn tuyệt đối.

Chư Phật trong ba đời

Y diệu pháp Trí độ

(Bát nhã Ba la mật)

Nên đắc vô thưọng giác.

Vậy nên phải biết rằng

Báh nhã Ba la mật

Là linh chú Ðại thần,

Là linh chú Ðại minh,

Là linh chú Vô thượng,

Là linh chú Tuyệt đỉnh,

Là chân lý Bất vọng ;

Có năng lực tiêu trừ

Tất cả mọi khổ nạn.

Cho nên tôi muốn thuyết

Câu thần chú Trí độ

Bát nhã Ba la mật.

Nói xong đức Bồ tát

Liền đọc Thần chú rằng :

 

Gate, Gate, Paragate,

Parasamgate, Bodhi, Svaha.

 

                   (Ðọc âmGa tê, Ga tê, Pa ra ga tê,

                                      Pa ra xam ga tê, Bô đi

                                      Xóa ha.  3 lần)

 

 

*

*   *

 

Tâm Kinh Bát Nhã

 

Dịch theo thể Song thất lục bát :

 

 

Tâm trí huệ thinh thinh rộng lớn,

Sáng trong ngần chẳng bợn mảy trần,

Làu làu một tánh thiên chơn,

Bao trùm muôn loại chẳng phân thánh phàm.

Vận tâm ấy lặng trong sáng suốt,

Cõi bờ kia một bước đến nơi,

Trải lòng tròn đủ xưa nay,

Công thành quả chứng, tỏ bày đích đang.

Hàng Bồ tát danh Quán tự tại,

Khi tham thiền vô ngại đến trong,

Thẩm vào trí huệ mở thông,

Soi thấy năm uẩn đều không có gì.

Ðộ tất cả không chi khổ ách,

Trong thức tâm hiện cảnh sắc ra.

Sắc không chung ở một nhà,

Không chẳng khác Sắc, Sắc nào khác Không ?

Ấy Sắc tướng cũng đồng Không tướng,

Không tướng y như tượng Sắc kia,

Thọ, Tưởng, Hành, Thức phân chia,

Cũng lại như vậy, tổng về Chơn không.

Tòaq sắc tướng nhơn ông tạm đó,

Các pháp kia tưởng nọ luống trơn,

Chẳng sanh, chẳng dứt thường chơn,

Chẳng cấu, chẳng tịnh, chẳng sờn, chẳng thêm.

Cớ ấy nên cõi trên không giới,

Thể làu làu vô ngại thường chơn,

Vốn không ngũ uần ấm thân,

Sáu căn không có, Sáu trần cũng không.

Thấy rỗng không mà không nhãn giới,

Biết hoàn toàn thức giới cũng không,

Tánh không sáng suốt đại đồng,

Vô minh chẳng có đừng hồng hết chi ?

Vốn không có thân, gì già chết,

Huống chi là hết chết già sao !

Tứ đế cũng chẳng có nào,

Không chi là trí có nào đắc chi.

Do vô sở đắc, ly tất cả,

Nhơn pháp kia đều xả nhị không,

Vận lòng trí huệ linh thông,

Bờ kia mau đến tâm không ngại gì.

Không quái ngại có chi khủng bố ?

Tức xa lìa mộng tưởng đão điên,

Tâm không rốt ráo các duyên,

Niết bàn quả chứng chơn nguyên hoàn toàn.

Tam thế Phật, y đường Bát nhã,

Ðáo Bồ đề chứng quả chánh nhơn,

Cho hay Bát nhã là hơn,

Pháp môn tối thắng pháp chơn mau về.

Thiệt thần chu linh tri đại lực,

Thiệt thần chú đúng bậc quang minh,

Ấy chu tối thượng oai linh,

Ấy chú vô đẳng thinh thinh oai thần.

Trừ tất cả nguyên nhơn các khổ,

Thức tỉnh lòng giác ngộ vô sư,

Thiên nhiên chơn thật bất hư,

Án lam thần chú chơn như thuyết rằng :

 

“Yết đế, yết đế, Ba la yết dế, Ba la tăng yết đế,

bồ đề tát bà ha.”   (3 lần)

 

 

*

*   *

 

The Heart Sutra

 

English :

 

The Maha

                                                              ↓     ↑

Prajna Paramita Hrdaya Sutra

 

Avalokitesvara Bodhisattva

                                                     

when practicing deeply the Prajna Paramita

 

Perceives that all five skandhas are empty

                       ↓

and is saved from all suffering and distress.

      ↓

Shariputra,

                                                   ↓         

form does not differ from emptiness,

    ↓

emptiness does not differ from form.

 

That which is form is emptiness,

     ↓

that which is emptiness form.

                                         ↓

The same is true of feelings,

 

perceptions, impulses, consciousness.

                ↓

Shariputra,

                                                                ↓

all dharmas are marked with emptiness ;

     ↓                                     ↓

they do not appear or disappear,

   ↓

are not tainted or pure,

                           

                                     ↓

do not increase or decrease.

           ↓                                             ↓

Therefore, in emptiness no form, no feelings,

                                   ↓

perceptions, impulses, consciousness.

    ↓                                                                                        ↓

No eyes, no ears, no nose, no tongue, no body, no mind ;

                         ↓

no color, no sound, no smell, no taste, no touch,

   ↓

no object of mind ;

 

no realm of eyes

   ↓

and so forth until no realm of mind consciousness.

    ↓

No ignorance and also no extinction of it,

 

and so forth until no old age and death

   ↓

and also no extinction of them.

    ↓

No suffering, no origination,

   ↓

no stopping, no path, no cognition,

    ↓

also no attainment with nothing to attain,

                            ↓                                         ↓

The bodhisattva depends on Prajna Paramita

 

And the mind is no hindrance ;

       ↓

without any hindrance no fears exist.

      ↓

Far apart from avery perverted view one dwells in Nirvan.

   ↓

In the tree worlds

  

   ↓                                                      ↓

all Buddhas depend on Prajna Paramita

 

and attain Anuttara Samysak Sambodhi.

         ↓                                             ↓

Therefore, know that Prajna Paramita

                                                    ↓

is the great transcendent mantra,

                                 ↓

is the great bright mantra,

                         ↓

is the utmost mantra,

                           ↓

is the supreme mantra,

                       ↓

which is able to relieve all suffering

 

and is true, not false.

                                          ↓

so proclaim the Prajna Paramita mantra,

        ↓

proclaim the mantra which says :

                                      ↑                       ↑                                             ↓

Gate, gate, paragate, parasamgate, bodhi svaha.

                                      ↑                       ↑                                             ↓

Gate, gate, paragate, parasamgate, bodhi svaha.

                                      ↑                       ↑                                 ↓          ↓

Gate, gate, paragate, parasamgate, bodhi svaha.

 

 


Please press HOME to go back to the main web page

HOMETỔ ĐÌNH TỪ ĐÀM HẢI NGOẠI
6615 N. Gilbert Rd., Irving, Texas 75061-6240, Tel.: (972) 986-1019, Fax: (972) 790-5855  *USA*

Email:
tudamhaingoai@yahoo.com  -  Website:  www.todinhtudamhaingoai.net