Trang Chính | Từ Đàm Hải Ngoại | Thiền Phái Trúc Lâm | Phật Pháp
Pháp Âm
| Tổng Vụ Cư Sĩ | Tin Tức |  Nối kết | Hình ảnh
Thư tịch H.T. Trí Chơn | Thư tịch H.T. Tín Nghĩa
PHẬT PHÁP 

"Vong thất bồ-đề tâm, tu chư thiện pháp, thị danh ma nghiệp".
Làm bất cứ việc gì, mà không phát khởi tâm Bồ Đề, cho dù là việc Phật thì cũng chỉ là hành động của ma.
~Kinh Hoa Nghiêm 

Tại Từ Ðàm Hải Ngoại có An Dưỡng Tháp trí Linh Cốt tại khuôn viên của Tổ Ðình.
Có Thánh Ðịa Phật Giáo để an táng khi hương linh vãng sanh. Thánh Ðịa nầy nằm trong khuôn viên Restland.
Muốn rõ chi tiết, xin liên lạc qua số điện thoại (972) 986-1019.


TỔ ĐÌNH TỪ ĐÀM HẢI NGOẠI
615 N. Gilbert Rd., Irving, Texas 75061-6240, Tel.: (972) 986-1019, Fax: (972) 790-5855  *USA*

Email:
tudamhaingoai@yahoo.com  -  Website:  www.todinhtudamhaingoai.net