Trang Chính | Từ Đàm Hải Ngoại | Thiền Phái Trúc Lâm | Phật Pháp
Pháp Âm
| |Tin Tức Phật Giáo | Tổng Vụ Cư Sĩ | Tin Tức Sinh Hoạt |  Nối kết |  Hình ảnh | Video |  Sử Liệu VN
Thư tịch H.T. Trí Chơn | Thư tịch H.T. Tín Nghĩa | Những Bài Đoản Văn | Vườn Thơ | Gia Đình Phật Tử Từ Đàm


Hòa Thượng Thích Tín NghĩaThư Tịch
 Hòa Thượng Thích Tín Nghĩa


...... ... .

 

 

 

 Nhơn quả. Thích Tín Nghĩa
 Tổ Liễu Quán.  Thích Tín Nghĩa
 Ba ngày rằm. Thích Tín Nghĩa
 Tách trà còn nóng. Thích Tín Nghĩa
 Đạt Ma Huyền Trang. Thích Tín Nghĩa
 Pháp khí và Pháp phục. Thích Tín Nghĩa
 Những Bước Chân Đi Qua. Thích Tín Nghĩa
 Trúc Lâm Thiền Phái Thi Tập. Thích Tín Nghĩa
 Vulan nghĩ về Đấng Sinh Thành Thích Tín Nghĩa
 Tình pháp lữ giữa tôi và HT Thiện Trì. Thích Tín Nghĩa
 Những kỷ niệm với HT Thích Đức Niệm. Thích Tín Nghĩa
 45 Ngày Du Hóa Âu Châu.
 Thích Tín Nghĩa
 Ảnh Hưởng Thiền với Văn Hóa Dân Tộc Việt Nam. Thích Tín Nghĩa
 Những Dấu Mốc Trong Hơn Nửa Thế Kỷ Qua. Thích Tín Nghĩa
Mấy Mùa An cư . Thích Tín Nghĩa
Một Kỷ Niệm Khó Quên Với, Ôn Huyền Quang . Hậu học, Thích Tín Nghĩa
Ôn Già Lam . Điều Ngự Tử, Thích Tín Nghĩa


 
Hiện Tình Phật Giáo Việt Nam. Thích Tín Nghĩa
 
Chú Đại Bi Lược Giải . Thích Tín Nghĩa
Cốt Tủy Nghi Lễ Phật Giáo . Thích Tín Nghĩa
Từ Đàm Quốc Nội Quốc Ngoại . Thích Tín Nghĩa
Trúc Lâm Thiền Phái Tại Huế . Thích Tín Nghĩa
Nghi Thức Chẩn Tế Cô Hồn . Thích Tín Nghĩa
Hiền Lương Chí Lược Tân Biên . Thích Tín Nghĩa
Thiền Môn Văn Điệp (Hán Văn) . Thích Tín Nghĩa
Nghi Thức Tụng Niệm Đặc Biệt . Thích Tín Nghĩa
Hình ảnh, Thích Tín Nghĩa

Tác Phẩm, Thiền sư Thích Mật Hiển

Xin vui lòng nhấn vào đẻ đọc sách của ngài

(xem tiếp)

 

       
Nhìn trăng
  Trực nhận thể viên thông
  Vạn pháp
  Không ngoài lý diệu không
  Ai dám bảo rằng
  Không với Có?
  Có, không, không, có
  Bởi người trông.

  Hòa thượng Thích Mật Hiển
 

Chân bước nhẹ vào chùa
Đừng nói chuyện hơn thua
Thân và tâm an trú
Trong chánh niệm Phật thừa

(H.T. Tín Nghĩa)


 

TỔ ĐÌNH TỪ ĐÀM HẢI NGOẠI
615 N. Gilbert Rd., Irving, Texas 75061-6240, Tel.: (972) 986-1019, Fax: (972) 790-5855  *USA*

Email:
tudamhaingoai@yahoo.com  -  Website:  www.todinhtudamhaingoai.net