Trang Chính | Từ Đàm Hải Ngoại | Thiền Phái Trúc Lâm | Phật Pháp
Pháp Âm
| |Tin Tức Phật Giáo | Tổng Vụ Cư Sĩ | Tin Tức Sinh Hoạt |  Nối kết |  Hình ảnh | Video |  Sử Liệu VN
Thư tịch H.T. Trí Chơn | Thư tịch H.T. Tín Nghĩa | Những Bài Đoản Văn
|  Vườn Thơ|
Gia Đình Phật Tử Từ Đàm

Please press HOME to go back to the main web page

HOME

KỶ YẾU ÔN MẬT HIỂN, MỤC LỤC

KỶ YẾU ÔN MẬT HIỂN 

KỶ YẾU ÔN MẬT HIỂN

MỤC LỤC

 

01-.  Ảnh Ôn Trúc Lâm 1907 – 1992 : ..................................................................

02.-  Ảnh Long Vị Ôn Mật Hiển :...........................................................................

03.-  Ảnh Bình Bát và Y hậu : .................................................................................

04.-  Ảnh Bảo tháp Đại lão Hòa thượng Thích Mật Hiển :................................

05.-  Đôi Dòng Bộc Bạch : ......................................................................................

  06.-  Công Đức Hoằng Pháp Lợi Sanh :..................................................................

07.-  Tiểu Sử và Hành Trạng Của Thiền Sư Thích Mật Hiển :..........................

08.-  Cảm Niệm Sư Phụ (Thơ) : ..............................................................................

09.-  Chung Quanh Tang Lễ Của Hòa thượng Thích Mật Hiển :......................

  10.-  Cảm Niệm Của Ban Lễ Tang : ........................................................................

11.-  Uy Đức Của Hòa Thượng Thích Mật Hiển :................................................

12.-  Dự Lễ Phật Đản Tại Nhật Bản :.....................................................................

13.-  Đệ tử Truyền thừa của Hòa thượng Thích Mật Hiển :..............................

14.-  Những Hình Ảnh Liên Quan Đến Cuộc Đời Của Ôn (Phần 1):...............

15.-  Tâm Không Quái Ngại . .  :.............................................................................

16.-  Cố Hòa Thượng thượng Mật  hạ Hiển : ......................................................

17.-  Tưởng Niệm Giác Linh Cố Đại lão Hòa thượng ..:...................................

18.-  Cổ Thụ Trong Rừng Thiền :...........................................................................

19.-  Lộ Trình Muôn Dặm : ....................................................................................

20.-  Trầm Tư Về Một Cánh Nhạn Đã Khuất :.....................................................

21.-  Biển Trời Cùng Xanh : ...................................................................................

22.-  Cây Đại Tùng Trúc Lâm Huế :......................................................................

23.-  Những Hình Ảnh Không Quên :....................................................................

24.-  Mười Lăm Năm Một Thoáng Ngậm Ngùi :.................................................

25.-  Ôn Mật Hiển Chùa Trúc Lâm :.....................................................................

26.-  Thành Tâm Tưởng Niệm Đại lão Hòa thượng :..........................................

27.-  Ôn Trúc Lâm : ..................................................................................................

28.-  Pháp Thoại Của Năm Đại Tăng Xứ Huế :....................................................

29.-  Ôn Trúc Lâm : ..................................................................................................

30.-  Kính Nhớ Ôn Trúc Lâm : ...............................................................................

31.-  Đức Từ Bi : .......................................................................................................

32.-  Từ Đàm Hải Ngoại Đóa Sen Nở Giữa Mặt Hồ Nhân Gian :....................

33.-  Ôn Trúc Lâm và Hội Long Hoa - Huế 1963 : ............................................

34.-  Thầy Tôi : ..........................................................................................................

35.-  Ôn Trúc Lâm : .................................................................................................

36.-  Tưởng Nhớ Ôn Trúc Lâm : ............................................................................

37.-  Tiếc Nhớ Ôn : ...................................................................................................

38.-  Tưởng Niệm Hòa thượng Thích Mật Hiển :................................................

39.-  Tâm Ảnh Trúc Lâm : .......................................................................................

40.-  Hạnh Nghiêm Từ Của Hòa thượng Trúc Lâm :...........................................

41.-  Một Vài Kỷ Niệm Với Đại lão Hòa thượng Trúc Lâm :............................

42.-  Cao Đức Bổn Sư : .............................................................................................

43.-  Những Ngày Bên Ôn : ......................................................................................

44.-  Vài Kỷ Niệm Về Thầy : ....................................................................................

45.-  Nhớ Ôn : .............................................................................................................

44.-  Phần Thi Phú : ...................................................................................................

45.-  Danh Sách Các Cơ quan Đoàn thể Hành lễ, Phúng điếu :..........................

46.-  Cảm Niệm (Phần phụ lục) : .............................................................................

47.-  Lời Tưởng Niệm : ..............................................................................................

48.-  Lời Tưởng Niệm (Của Chính Quyền): ...........................................................

49.-  Hình Ảnh Tang Lễ : ..........................................................................................

50.-  Ảnh Những Nét Thân Thương Gần Nhất Với Ôn  (Phần 2): ......................

51.-  Trúc Lâm Pháp Phái Tri Ân : .........................................................................

52.-  Lời Chủ biên Tri Ân : .......................................................................................

53.-  Bìa Sau : ..............................................................................................................

 

 

 

Please press HOME to go back to the main web page

HOME
TỔ ĐÌNH TỪ ĐÀM HẢI NGOẠI
615 N. Gilbert Rd., Irving, Texas 75061-6240, Tel.: (972) 986-1019, Fax: (972) 790-5855  *USA*
Email: tudamhaingoai@yahoo.com  -  Website:  www.todinhtudamhaingoai.net