Trang Chính | Từ Đàm Hải Ngoại | Thiền Phái Trúc Lâm | Phật Pháp
Pháp Âm
| |Tin Tức Phật Giáo | Tổng Vụ Cư Sĩ | Tin Tức Sinh Hoạt |  Nối kết |  Hình ảnh | Video
Thư tịch H.T. Trí Chơn | Thư tịch H.T. Tín Nghĩa | Những Bài Đoản Văn
|  Vườn Thơ

Please press HOME to go back to the main web page

HOME

TỔ ÐÌNH TRÚC LÂM ĐẠI THÁNH

TỔ ÐÌNH TRÚC LÂM ĐẠI THÁNH 

VÀI NÉT VỀ NGÔI

TỔ ÐÌNH TRÚC LÂM ĐẠI THÁNH

TẠI CỐ ÐÔ HUẾ

Tổ Giác Tiên, Khai sơn Trúc Lâm Đại Thánh tự,

 

Trúc Lâm phong cảnh thật thâm u, Ẩn tại trong non, khách thiểu du,Trăng rọi, gió lay, tâm chẳng động, Mây đi, nước đến, thể không thù. Đầu đầu sát đất, tìm phương dẫn, Giữa đốt không tâm, chỉ hướng tu. Thấy trúc biết người, người tựa trúc,Trúc người không khác, cảnh tương phù. 

Tiểu sử về Tổ Liểu Quán

TRÚC LÂM ĐẠI THÁNH

                                         Lời nói đầu,

                                         Vài nét về Trúc Lâm Đại Thánh

                                          Tiểu sử Tổ Giác Tiên,

                                         Tiểu sử Thiền sư Mật Khế,

                                   Tiểu sử Thiền sư Mật Hiển,

Tác Phẩm Của Ngài


Xin vui lòng nhấn vào đẻ đọc sách của ngài

 

                                 Tiểu sử Thiền sư Mật Nguyện,

                                 Tiểu sử Thiền sư Mật Thể,

Tác Phẩm Của Ngài

Xin vui lòng nhấn vào đẻ đọc sách của ngài

                                Tiểu sử Sư bà Diên Trường,

                                Tiểu sử Sư bà Diệu Huệ,

                                Tiểu sử Sư bà Diệu Không,

                                Tiểu sử Bác Sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám,

                                 Bia Ký Tổ I,

                                 Bia Ký Tổ II,

                                 Hình Ảnh,Điều Ngự Tử TÍN NGHĨA

 

Please press HOME to go back to the main web page

HOMETỔ ĐÌNH TỪ ĐÀM HẢI NGOẠI
615 N. Gilbert Rd., Irving, Texas 75061-6240, Tel.: (972) 986-1019, Fax: (972) 790-5855  *USA*
Email: tudamhaingoai@yahoo.com  -  Website:  www.todinhtudamhaingoai.net